Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2019

Kisune
1590 dc2a 500
Reposted from2017 2017 viafapfapfap fapfapfap
Kisune
3303 431d 500
Reposted fromvistavio vistavio viafapfapfap fapfapfap
Kisune
3185 0fcc 500
Reposted frompaulodaido paulodaido viagreywolf greywolf

October 12 2019

Kisune
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami

October 10 2019

Kisune
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym. 
— F. Nietzsche
Reposted fromlovvie lovvie
Kisune
5116 c59e
Reposted fromfapucino fapucino viafapfapfap fapfapfap
Kisune
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave vianyaako nyaako

October 06 2019

Kisune
0893 577f 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vianaelienn naelienn

September 30 2019

Kisune
4528 f140 500
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica

September 29 2019

Kisune
Życie nie czeka, aż skończysz przerwę albo przestaniesz prokrastynować. Nie czeka, aż otrząśniesz się ze zdumienia albo opanujesz strach. Toczy się dalej bez Ciebie. Przedstawienie trwa niezależnie od tego, czy postanowisz odegrać w nim istotną rolę.
Reposted fromlovvie lovvie
Kisune

September 21 2019

Kisune
Reposted fromFlau Flau viajottos jottos

September 20 2019

Kisune
2733 d11e 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viagreywolf greywolf
Kisune
0743 b892
Reposted fromtichga tichga viagreywolf greywolf
Kisune
6661 0a3f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapapaj papaj
Kisune
7902 757d 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viagreywolf greywolf

September 15 2019

Kisune
9897 f967 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viagreywolf greywolf

September 12 2019

Kisune
1646 6589 500
Reposted fromfapucino fapucino viafapfapfap fapfapfap
Kisune
7259 674a 500
Reposted fromcontigo contigo viagreywolf greywolf
Kisune
6690 464b
Reposted fromzciach zciach viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl